Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lions Wijnproeverij bij u thuis 2020

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: de overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen door Lions Nuenen worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde Lions Nuenen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan het Lions Thuisproeverij-project en daartoe met Lions Nuenen de overeenkomst sluit.

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Lions Nuenen: Stichting Activiteiten Lions Nuenen (KvK 17158326), per adres: Noorderklamp 19  5673 BH Nuenen;

Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen Lions Nuenen en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Lions Nuenen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het project Lions Wijnproeverij bij u thuis 2020 van Lions Nuenen en op de in verband daarmee tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lions Nuenen en de consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lions Nuenen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lions Nuenen zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lions Nuenen gebruik maakt van afbeeldingen of filmmateriaal zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lions Nuenen niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Lions Nuenen bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lions Nuenen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Ten behoeve van de tot standkoming van de overeenkomst treft Lions Nuenen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ten behoeve van de elektronische betaling worden passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

4.Lions Nuenen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien Lions Nuenen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.Lions Nuenen zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Lions Nuenen waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, zie hiervoor onze contactpagina.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lions Nuenen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lions Nuenen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Lions Nuenen hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lions Nuenen.

2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lions Nuenen. Dit hoeft niet als Lions Nuenen heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Lions Nuenen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Lions Nuenen niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Lions Nuenen aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN LIONS NUENEN BIJ HERROEPING

1.Als Lions Nuenen de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.Lions Nuenen vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Lions Nuenen in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Lions Nuenen aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.Lions Nuenen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmethode als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lions Nuenen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen van veranderingen.

2.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lions Nuenen dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


ARTIKEL 10 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1.Lions Nuenen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door Lions Nuenen, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Lions Nuenen kan doen gelden indien Lions Nuenen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Lions Nuenen, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1.Lions Nuenen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lions Nuenen kenbaar heeft gemaakt.

3. Levering gratis in Nuenen c.a., Son en Breugel, Eindhoven, Lieshout en Geldrop Mierlo door de leden van Lionsclub Nuenen. Indien de levering buiten genoemde plaatsen moet plaatsvinden, dan worden de portokosten doorberekend. 

4.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lions Nuenen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5.Na ontbinding conform het vorige lid zal Lions Nuenen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lions Nuenen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lions Nuenen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – BETALING

1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

2.Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lions Nuenen te melden.

4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lions Nuenen is gewezen op de te late betaling en Lions Nuenen de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lions Nuenen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lions Nuenen kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

1.Lions Nuenen beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lions Nuenen.
3.Bij Lions Nuenen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lions Nuenen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

1.Op overeenkomsten tussen Lions Nuenen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Geschillen tussen de consument en Lions Nuenen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Lions Nuenen te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Lions Nuenen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Lions Nuenen heeft voorgelegd.

4.Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Lions Nuenen aan deze keuze gebonden. Wanneer Lions Nuenen dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Lions Nuenen schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Lions Nuenen de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Lions Nuenen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/webshop).

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Lions Nuenen surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn activiteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 16 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.